STATUT ITT „GOPLANIA”

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia  ogólne:

Paragraf 1

Stowarzyszenie  nosi  nazwę :  INOWROCŁAWSKIE  TOWARZYSTWO  TENISOWE  „GOPLANIA” zwane  w  treści  ITT „GOPLANIA”

Paragraf 2

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawie – Prawo  o  stowarzyszeniach  i  postanowieniami  niniejszego  statutu.

Paragraf 3

Stowarzyszenie  posiada  osobowość  prawną  i  działa   przez   organy  ustanowione   w  niniejszym  statucie.

Paragraf 4

Siedzibą  ITT „ GOPLANIA”  jest  miasto  Inowrocław  ul. Przy  Stawku  1.

Paragraf 5

Terenem  działania  ITT  jest  obszar  całej RP.

Paragraf 6

ITT posługuje się podłużną pieczęcią  z  napisem: „INOWROCŁAWSKIE  TOWARZYSTWO  TENISOWE „GOPLANIA”

ROZDZIAŁ   II

 Cele  i  formy  działania:

Paragraf 7

Celem Towarzystwa  jest:

 1. Szerzenie kultury  fizycznej  wśród  społeczeństwa,  zwłaszcza  tenisa  ziemnego.
 2. Podnoszenie poziomu  zdrowotnego,  etycznego  i   kultury  osobistej  członków,  wyrabiania  w  nich  uczciwości  obywatelskiej,  ofiarności,  odpowiedzialności  za  siebie  i  ogół.
Paragraf 8

Dla osiągnięcia swych celów ITT „GOPLANIA”:

 1. Organizuje i  prowadzi  szkolenia  sportowe  zwłaszcza  w  zakresie tenisa  ziemnego.
 2. Organizuje zawody  i  inne  imprezy  sportowe  jak również  bierze  udział  w  zawodach.
 3. Prowadzi działalność  propagandową  w  zakresie  krzewienia  tenisa  ziemnego.
 4. Zapewnia członkom  warunki  do  uprawiania  tenisa  ziemnego  i  innych  dziedzin  sportu  takie  jak:  kadra  instruktorska, sprzęt, urządzenia  sportowe itp.
 5. Patronuje życiu  towarzyskiemu  oraz  prowadzi  świetlicę  dla  członków ITT  i  sympatyków.
 6. Czuwa nad przestrzeganiem  dyscypliny,  regulaminu  klubu,  etyki i  zwyczajów  sportowych, dba  o  mienie  stowarzyszenia.
 7. Zarządza i administruje urządzeniami, sprzętem i obiektami sportowymi będącymi  własnością  Towarzystwa.
 8. Prowadzi działalność  gospodarczą,  z  której  dochód  będzie  w  całości  służył  realizacji  celów  statutowych  ITT „GOPLANIA”.

ROZDZIAŁ   I I I

Członkowie  Towarzystwa  ich  prawa  i  obowiązki:

Paragraf 9

Towarzystwo  składa  się  z  członków:

 1. Zwyczajnych.
 2. Wspierających.
Paragraf 10

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba pełnoletnia zainteresowana  działalnością  Towarzystwa.

Paragraf 11

Członkiem    wspierającym    Towarzystwa    może   być    osoba    zainteresowana   działalnością  Towarzystwa  lub  której  działalność  ma  związek  z  celem  Towarzystwa,  deklarująca  poparcie  finansowe  i  rzeczowe  na  rzecz  Towarzystwa.

Paragraf 12

1. O przyjęciu  w  poczet  członków  zwyczajnych  decyduje  Zarząd.

2. Przyjęcie w  poczet  członków  zwyczajnych  Towarzystwa  może  nastąpić  również  poprzez             zarekomendowanie  kandydata  poprzez  osobę  wprowadzającą.

3. Członkowie założyciele  z  chwilą  zarejestrowania  Towarzystwa  stają  się  jego  członkami.

 Paragraf 13

O  przyjęciu  w  poczet  członków  wspierających  decyduje  Walne  Zebranie  Członków  na  wniosek  Zarządu.

Paragraf 14

Członkowie  zwyczajni  Towarzystwa  zobowiązani  są  do:

 1. Przestrzegania statutu oraz  uchwał  i  postanowień  władz  Towarzystwa.
 2. Czynnego i  biernego  prawa  wyborczego.
 3. Brania czynnego udziału  w  pracach  Towarzystwa  oraz  popierania celów  Towarzystwa.
 4. Uiszczania  składek  członkowskich.
Paragraf 15

Członkowie  wspierający  Towarzystwo  mają  prawo  do:

 1. Posiadania praw  i  obowiązków  członków  zwyczajnych z  wyjątkiem  czynnego  i  biernego  prawa  wyborczego.
 2. Brania udziału  w  pracach  statutowych  Towarzystwa.
 3. Zgłaszania postulatów  i  wniosków.
 4. Udziału z  głosem  doradczym  w  zebraniach.
Paragraf 16

Utrata  członkostwa  następuje  na  skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia  zgłoszonego  na  piśmie.
 2. Skreślenia z  powodu  zalegania z  uiszczaniem  składek  członkowskich  przez  okres  nie  dłuższy  niż  3 m-ce  po  uprzednim  upomnieniu.
 3. Wykreślenie członka  działającego  na  niekorzyść  lub  szkodę.  Wykreślenie  następuje  w  drodze  uchwały  Zarządu  Towarzystwa. Wykreślonemu  członkowi  przysługuje  prawo  odwołania  się  do  Walnego  Zebrania  Członków  w  terminie  30  dni  od  doręczenia  uchwały  Zarządu.

Ustanie  członkostwa  oraz  skreślenie  dokonuje  Zarząd  Towarzystwa.

ROZDZIAŁ IV

Władze Towarzystwa

Paragraf 17

Władze  Towarzystwa  stanowi:

A.  Walne  Zebranie  Członków

W  Walnym  Zebraniu  udział  biorą:

 1. Członkowie zwyczajni – z  głosem  stanowiącym.
 2. Członkowie wspierający – z  głosem doradczym.

B.   Zarząd

C.   Komisja  rewizyjna

D.  Sąd  Koleżeński

W  skład  władz  Towarzystwa  mogą  wchodzić  wyłącznie  członkowie zwyczajni.

Paragraf 18

Kadencja  władz  Towarzystwa  trwa  4  lata.

Paragraf  19

Jeżeli przepisy szczególnie  nie  stanowią  inaczej  uchwały  oraz  postanowienia  zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby  osób  uprawnionych  do  głosowania.

Paragraf  20

Głosowania odbywają się jawnie chyba, że zgłoszono wniosek do głosowania  tajnego.

A. Walne Zebranie Członków

Paragraf  21

1. Walne Zebranie jest  najwyższą  władzą  Towarzystwa.

2. Walne Zebranie Członków  może  być  zwyczajne  lub  nadzwyczajne.

Paragraf 22

Do  kompetencji  Walnego  Zebrania  Członków  należy:

 1. Ustalanie  głównych  kierunków  działania  Towarzystwa.
 2. Uchwalanie zmian  statutu.
 3. Zatwierdzenie sprawozdań  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej.
 4. Udzielanie Zarządowi  absolutorium.
 5. Przyjmowanie członka  wspierającego  na  wniosek  Zarządu.
 6. Ustalenie wysokości  składek  członkowskich.
 7. Wybór Zarządu,  Komisji  Rewizyjnej  i  Sądu  Koleżeńskiego  Towarzystwa.
 8. Wykonywanie podejmowanych  uchwał  oraz  postanowień  Zarządu,  Komisji  Rewizyjnej  i  Sądu  Koleżeńskiego.
 9. Uchwalanie regulaminów  wewnętrznych.
Paragraf  23

1. Walne Zebranie  Członków  zwołuje  Zarząd  raz  na  1 rok.

2. Nadzwyczajne Walne  Zebranie  Członków  może  odbyć  się  z  inicjatywy  Zarządu,  na  wniosek  1/3           członków  Towarzystwa, na żądanie  Komisji  Rewizyjnej

3. Sprawozdawcze Walne  zebranie  Członków  odbywa  się  co  2  lata

Paragraf  24

Walne  Zebranie  Członków  stanowią  członkowie  zwyczajni  Towarzystwa.

Paragraf  25

Termin,  miejsce   i   proponowany   porządek  obrad  Walnego  Zebrania  Członków  ustala  Zarząd  Towarzystwa  i  podaje  do  wiadomości  zainteresowanych  na  14  dni  przed  terminem  zebrania.

B.ZARZĄD

Paragraf  26

1. Zarząd Towarzystwa  składa  się  z  3 – 5  członków, powołując  ze swego  grona  przewodniczącego,

w-ce przewodniczącego, sekretarza  i  skarbnika,  którzy  tworzą  prezydium  Zarządu.

2. Zarząd wybierany  jest  z  pośród  członków  zwyczajnych  Towarzystwa    na  4 lata.

3. Ukonstytuowanie się  nowo  wybranego  Zarządu  Towarzystwa  powinno  nastąpić  w  ciągu  miesiąca  od  daty  wyborów.

4. Do czasu  ukonstytuowania  się  nowo  wybranego  Zarządu  działa  Zarząd  ubiegłej kadencji.

5. Członkiem Zarządu  nie  może  być  członek  Komisji Rewizyjnej.

Paragraf  27

1. Uchwały oraz  postanowienia  Zarządu  zapadają  zwykle  większością  głosów  w  obecności  co  najmniej połowy  statutowego  składu  Zarządu. W  przypadku  równej  liczby  głosów  decyduje  głos Przewodniczącego.

2. Jeśli Zarząd  nie  postanowi  w  drodze  tajnego  głosowania  inaczej, uchwały  i  postanowienia  Zarządu     zapadają  w  głosowaniu jawnym.

3. Głosowania w  sprawach  personalnych  są tajne.

4. Władze Towarzystwa  mogą  w  trakcie  kadencji  w  miejsce  członków  ustępujących  lub  członkostwo        wygasło , dokoptować  nowych  członków   w  liczbie  nie  przekraczającej  1/3  ustalonego  składu                tychże władz.

Paragraf  28

Do  zadań  Zarządu  należy:

 • Dążenie do  urzeczywistnienia  celów  Towarzystwa.
 • Przyjmowanie w  poczet  członków  Towarzystwa  i  stwierdzenie  ustania  członkostwa.
 • Załatwianie spraw  członków  Towarzystwa.
 • Pobieranie wpisowego   i  składek  członkowskich.
 • Składanie sprawozdań  Walnemu  Zebraniu  Członków.
 • Zapewnienie wykonania  uchwał  Walnego  Zebrania  Członków.
 • Reprezentowanie Towarzystwa  na  zewnątrz  wobec  władz  i  instytucji  w  kraju  i  za  granicą.
 • Zarządzanie majątkiem  i  funduszami  Towarzystwa.
 • Odbywanie spotkań  Zarządu Towarzystwa  przynajmniej  raz  w  miesiącu.

Posiedzenie  Zarządu  zwołuje  przewodniczący  i  jest  ono  protokołowane.

C. KOMISJA REWIZYJNA

Paragraf  29

1. Komisja Rewizyjna  składa  się  z  trzech  członków  wybieranych  przez  Walne  Zebranie  Członków  na       okres  4 lat.

2. Komisja Rewizyjna  ocenia  działalność  Zarządu,  sprawdza  stan  kasy, księgi  kasowe  i  rachunkowe           Towarzystwa  i  przedkłada  na  Walnym  Zebraniu  Członków  sprawozdanie  z  odpowiednimi                       wnioskami.

D. SĄD KOLEŻEŃSKI
Paragraf  30

1. Sąd Koleżeński  składa  się  z  3  członków  wybieranych  przez  Walne  Zebranie  członków  na  okres  4 lat

2. Do kompetencji  Sądu  Koleżeńskiego  należy  rozstrzyganie  spraw  powstałych  w  obrębie  ITT „                 GOPLANIA „  wniesionych  do  Sądu  Koleżeńskiego  przez  członków , działaczy, trenerów  i                             zawodników.

3. Od orzeczeń  Sądu  Koleżeńskiego  ITT „ GOPLANIA „  odwołanie  można  składać  tylko  do  Walnego           Zebrania  Członków.

ROZDZIAŁ  V

Majątek  i  fundusz  Towarzystwa

Paragraf  31

Majątek  Towarzystwa  stanowią  ruchomości  i  fundusze.

Paragraf  32

Na  fundusz  Towarzystwa  składają się:

 1. Wpisowe i  składki  członkowskie.
 2. Zapisy, subwencje, darowizny oraz wpłaty dokonane na rzecz Towarzystwa.
 3. Inne.

Paragraf  33

1. Do składania  oświadczeń  woli  w  sprawach majątkowych  w  imieniu  Stowarzyszenia  wymagane  jest      współdziałanie  dwóch  członków  Zarządu    Prezesa  lub  w-ce  Prezesa  i  skarbnika.

2. Do składania  oświadczeń  woli  w  innych  sprawach  upoważnieni są  Prezes, w-ce  Prezes.

ROZDZIAŁ  V I

 Zmiana  statutu i rozwiązanie  TOWARZYSTWA

Paragraf  34

Podjęcie  uchwały  o  zmianie  statutu  i  rozwiązaniu  Towarzystwa  wymaga  większości  2/3  głosów,  przy  obecności  co  najmniej  połowy  liczby  członków  uprawnionych  do głosowania.

Paragraf  35

W  razie  podjęcia  uchwały  przez  Walne  Zebranie  Członków  o rozwiązaniu  Towarzystwa,  zebranie  powołuje  Komisję  Likwidacyjną, która  zgodnie  z  uchwalonymi  wytycznymi  przeprowadzi  likwidację  WF RWK.